Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
 2. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, op vervaldag. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een wettelijke intrest van 8 % per jaar tot volledige betaling. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 8 % met een minimum van 25 euro als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
  Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e.de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.
 3. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden vanwissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovenvermelde voorwaarden af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 4. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Ondernemingsrechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Dit geldt ook wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
 5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
 6. Vervoer en andere verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 7. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling er van gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.
 8. In de gevallen waarin de Wet van 1/9/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptie- goederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de koper. Speelt de eerder aangehaalde wet wel. Dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
 9. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrag van 15% van het totaalbedrag van de bestelling.
 10. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.
 11. Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.
 12. Overeenkomstig de GDPR wetgeving worden uw gegevens louter gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Wobemec BV– Diksmuidsesteenweg 624a – 8800 Roeselare – BTW BE 0536.610.631
Maatschappelijke zetel: Diksmuidesteeenweg 46 – 8840 Oostnieuwkerke (Staden)
RPR Gent, afdeling Kortrijk – ING: IBAN: BE36 3631 2341 7281 Swift/BIC: BBRU BEBB